X
تبلیغات
رایتل

ﺳــﺎﻟــﻬﺎ ﺑــﻌــﺪ

1393/05/18 18:08 نویسنده: mitra چاپ
ﺳــﺎﻟــﻬﺎ ﺑــﻌــﺪ
ﻣﻦ ﺩﺭ ﮐﻨﺎﺭ ﯾﮏ ﺯﻥ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﻣﯿﮑﻨﻢ
ﺯﻧﯽ ﮐﻪ ﺍﺳﻤﺶ ﺩﺭ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻢ ﺛﺒﺖ ﺷﺪﻩ
ﻭ ﻫﻤﺴﺮ ﻣﻦ ﻣﺤﺴﻮﺏ ﻣﯿﺸﻮﺩ
ﺯﻧﯽ ﮐﻪ ﺷﺎﯾﺪ ﻣﻦ ﻣﺮﺩ ﺭﻭﯾﺎﻫﺎﺵ ﺑﺎﺷﻢ ﺍﻣﺎ ...
ﺍﻭ ﻫﯿﭽﻮﻗﺖ ﺯﻥ ﺭﻭﯾﺎﻫﺎﯼ ﻣﻦ ﻧﻤﯿﺸﻮﺩ ﭼﻮﻥ
ﺭﻭﯾﺎﯾﯽ ﺗﺮﯾﻦ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻣﯿﺨﻮﺍﺳﺘﻢ ﺗﻮ ﺑﻮﺩﯼ
ﺟﺴﻤﻢ ﮐﻨﺎﺭ ﺍﻭ ﻣﯿﺨﻮﺍﺑﺪ ﺍﻣﺎ ، ﺍﻓﮑﺎﺭﻡ ﺩﺭ ﮐﻨﺎﺭ ﺗﻮ
ﺳــﺎﻟــﻬﺎ ﺑــﻌــﺪ
ﺑﯽ ﻫﻮﺍ ﻭﻗﺘﯽ ﯾﺎﺩﺕ ﻣﯿﻮﻓﺘﻢ
ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﺍﯾﻦ ﻓﮑﺮ ﻣﯿﮑﻨﻢ ﮐﻪ ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﯽ ﯾﺎ ﻧﻪ ؟
ﺳــﺎﻟــﻬﺎ ﺑــﻌــﺪ
ﻣﻦ ﻣﺮﺩﯼ ﺍﻡ ﮐﻪ ﺍﺯ ﻋﺬﺍﺏ ﻭﺟﺪﺍﻥ ﺩﺍﺭﺩ ﻣﯿﻤﯿﺮﺩ
ﻣﺮﺩﯼ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﻮ ﻓﮑﺮ ﻣﯿﮑﻨﺪ ﺍﻣﺎ ، ﮐﻨﺎﺭ ﯾﮏ ﺯﻥ ﺩﯾﮕﺮﺳﺖ
ﻣﺮﺩﯼ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺷﺘﻦ ﻫﺎﯼ ﺯﻥ ﺩﯾﮕﺮ ﭘﺎﺳﺦ ﻣﯿﺪﻫﺪ
ﺍﻣﺎ ، ﻧﻪ ﺍﺯ ﺗﻪ ﺩﻝ
ﺳــﺎﻟــﻬﺎ ﺑــﻌــﺪﻭﻗﺘﯽ ﻫﻤﻪ ﺧﻮﺍﺑﻨﺪ
ﻣﯿﺮﻭ ﻡ ﺩﺭ ﺁﺷﭙﺰﺧﺎﻧﻪ ﻭ ﯾﮏ ﻧﺦ ﺳﯿﮕﺎﺭ ﺭﻭﺷﻦ ﻣﯿﮑﻨﻢ
ﺩﺭ ﺁﻥ ﻧﻮﺭ ﮐﻢ ﺳﻮﯼ ﭼﺮﺍﻍ ﺧﻮﺍﺏ ﺑﻪ ﺗﻮ ﻓﮑﺮ ﻣﯿﮑﻨﻢ
ﺍﺯ ﺳﯿﮕﺎﺭﻡ ﮐﺎﻡ ﻫﺎﯼ ﻋﻤﯿﻖ ﻣﯿﮕﯿﺮﻡ
ﻭ ﺑﻪ ﺍﯾﻦ ﻓﮑﺮ ﻣﯿﮑﻨﻢ ﮐﻪ ﺯﻧﺪﮔﯿﻢ ﭼﺠﻮﺭﯼ ﻣﯿﺸﺪ ﺍﮔﻪ ﺗﻮ ﻫﻤﺴﺮﻡ ﺑﻮﺩﯼ ؟
ﺩﺭ ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺩﺍﺭﻡ ﺩﺭ ﻓﮑﺮﺕ ﻏﺮﻕ ﻣﯿﺸﻮﻡ
ﺳﯿﮕﺎﺭﻡ ﺭﻭ ﺑﻪ ﺍﺗﻤﺎﻡ ﺍﺳﺖ ﻭ ﻣﻦ ﺑﺎ ﻋﺬﺍﺏ ﻭ ﺑﺎ ﺩﻟﯽ ﭘﺮ ﺍﺯ ﻏﻢ
ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮﻭﻡ ﮐﻨﺎﺭ ﺯﻧﯽ ﺑﺨﻮﺍﺑﻢ ﮐﻪ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺁﺭﺯﻭ ﻣﯿﮑﻨﻢ ﺗﻮ ﺟﺎﯼ ﺍﻭ ﺑﻮﺩﯼ...
Foto: ‎ﺳــﺎﻟــﻬﺎ ﺑــﻌــﺪ
ﻣﻦ ﺩﺭ ﮐﻨﺎﺭ ﯾﮏ ﺯﻥ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﻣﯿﮑﻨﻢ
ﺯﻧﯽ ﮐﻪ ﺍﺳﻤﺶ ﺩﺭ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻢ ﺛﺒﺖ ﺷﺪﻩ
ﻭ ﻫﻤﺴﺮ ﻣﻦ ﻣﺤﺴﻮﺏ ﻣﯿﺸﻮﺩ
ﺯﻧﯽ ﮐﻪ ﺷﺎﯾﺪ ﻣﻦ ﻣﺮﺩ ﺭﻭﯾﺎﻫﺎﺵ ﺑﺎﺷﻢ ﺍﻣﺎ ...
ﺍﻭ ﻫﯿﭽﻮﻗﺖ ﺯﻥ ﺭﻭﯾﺎﻫﺎﯼ ﻣﻦ ﻧﻤﯿﺸﻮﺩ ﭼﻮﻥ
ﺭﻭﯾﺎﯾﯽ ﺗﺮﯾﻦ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻣﯿﺨﻮﺍﺳﺘﻢ ﺗﻮ ﺑﻮﺩﯼ
ﺟﺴﻤﻢ ﮐﻨﺎﺭ ﺍﻭ ﻣﯿﺨﻮﺍﺑﺪ ﺍﻣﺎ ، ﺍﻓﮑﺎﺭﻡ ﺩﺭ ﮐﻨﺎﺭ ﺗﻮ
ﺳــﺎﻟــﻬﺎ ﺑــﻌــﺪ
ﺑﯽ ﻫﻮﺍ ﻭﻗﺘﯽ ﯾﺎﺩﺕ ﻣﯿﻮﻓﺘﻢ
ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﺍﯾﻦ ﻓﮑﺮ ﻣﯿﮑﻨﻢ ﮐﻪ ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﯽ ﯾﺎ ﻧﻪ ؟
ﺷﺎﯾﺪ ﺍﺳﻢ ﺗﻮ ﺭﺍ ﮔﺬﺍﺷﺘﻢ ﺭﻭﯼ ﺩﺧﺘﺮﻡ
ﺳــﺎﻟــﻬﺎ ﺑــﻌــﺪ
ﻣﻦ ﻣﺮﺩﯼ ﺍﻡ ﮐﻪ ﺍﺯ ﻋﺬﺍﺏ ﻭﺟﺪﺍﻥ ﺩﺍﺭﺩ ﻣﯿﻤﯿﺮﺩ
ﻣﺮﺩﯼ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﻮ ﻓﮑﺮ ﻣﯿﮑﻨﺪ ﺍﻣﺎ ، ﮐﻨﺎﺭ ﯾﮏ ﺯﻥ ﺩﯾﮕﺮﺳﺖ
ﻣﺮﺩﯼ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺷﺘﻦ ﻫﺎﯼ ﺯﻥ ﺩﯾﮕﺮ ﭘﺎﺳﺦ ﻣﯿﺪﻫﺪ
ﺍﻣﺎ ، ﻧﻪ ﺍﺯ ﺗﻪ ﺩﻝ
ﺳــﺎﻟــﻬﺎ ﺑــﻌــﺪﻭﻗﺘﯽ ﻫﻤﻪ ﺧﻮﺍﺑﻨﺪ
ﻣﯿﺮﻭ ﻡ ﺩﺭ ﺁﺷﭙﺰﺧﺎﻧﻪ ﻭ ﯾﮏ ﻧﺦ ﺳﯿﮕﺎﺭ ﺭﻭﺷﻦ ﻣﯿﮑﻨﻢ
ﺩﺭ ﺁﻥ ﻧﻮﺭ ﮐﻢ ﺳﻮﯼ ﭼﺮﺍﻍ ﺧﻮﺍﺏ ﺑﻪ ﺗﻮ ﻓﮑﺮ ﻣﯿﮑﻨﻢ
ﺍﺯ ﺳﯿﮕﺎﺭﻡ ﮐﺎﻡ ﻫﺎﯼ ﻋﻤﯿﻖ ﻣﯿﮕﯿﺮﻡ
ﻭ ﺑﻪ ﺍﯾﻦ ﻓﮑﺮ ﻣﯿﮑﻨﻢ ﮐﻪ ﺯﻧﺪﮔﯿﻢ ﭼﺠﻮﺭﯼ ﻣﯿﺸﺪ ﺍﮔﻪ ﺗﻮ ﻫﻤﺴﺮﻡ ﺑﻮﺩﯼ ؟
ﺩﺭ ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺩﺍﺭﻡ ﺩﺭ ﻓﮑﺮﺕ ﻏﺮﻕ ﻣﯿﺸﻮﻡ
ﺳﯿﮕﺎﺭﻡ ﺭﻭ ﺑﻪ ﺍﺗﻤﺎﻡ ﺍﺳﺖ ﻭ ﻣﻦ ﺑﺎ ﻋﺬﺍﺏ ﻭ ﺑﺎ ﺩﻟﯽ ﭘﺮ ﺍﺯ ﻏﻢ
ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮﻭﻡ ﮐﻨﺎﺭ ﺯﻧﯽ ﺑﺨﻮﺍﺑﻢ ﮐﻪ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺁﺭﺯﻭ ﻣﯿﮑﻨﻢ ﺗﻮ ﺟﺎﯼ ﺍﻭ ﺑﻮﺩﯼ...‎

نظرات (0)
برای نمایش آواتار خود در این وبلاگ در سایت Gravatar.com ثبت نام کنید. (راهنما)
نام :
ایمیل (پنهان میماند) :
وب/وبلاگ :
متن نظر :