وحشت از عشق که نه ، ترس ما فاصله هاست
وحشت از قصه که نه ، ترس ما خاطره هاست
گله از دست کسی نیست ، مقصر دل دیوانه ماست