اگر زمان و مکان در اختیار ما بود

ده سال پیش از طوفان نوح عاشقت می شدم

و تو می توانستی تا قیامت برایم ناز کنی

یک صد سال به ستایش چشمانت می گذشت

و سی هزار سال صرف ستایش تنت

و تازه

در پایان عمر به دلت راه می یافتم

 

احمد شاملو